IMF 2019
International Mining Forum 2019: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0

IMF 2017
International Mining Forum 2017: Mining of the future - New Problems and Solutions

IMF Archives
Materials from all previous editions of International Mining Forum


Who's online

There are currently 0 users and 11 guests online.

User login


XI International Mining Forum „Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego" potwierdziło celowość dążenia do stosowania techniki strugowej.

Otwiera ona nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie automatyzacji, informatyzacji jaki i monitoringu całego procesu wydobywczego. Wzrost efektywnego czasu pracy uzyskany dzięki tym rozwiązaniom jest kluczem do sukcesu ekonomicznego.

Światowe doświadczenia kopalń stosujących technikę strugową a także polskie - Jastrzębskiej Spółki Węglowej wskazują, że eksploatacja cienkich pokładów to szansa dla wzrostu bazy zasobów przemysłowych, co w praktyce oznacza możliwość przedłużenia żywotności kopalń i ochronę miejsc pracy.

Dyskusja wykazała, że będzie wzrastał udział kompleksów strugowych w ogólnej produkcji kopalń.

Ważne znaczenie jakie niesie ze sobą technika strugowa należy przypisać ograniczeniu ilości skały płonnej składowanej na powierzchni.

Podsumowanie IMF 2011

Drążenie wyrobisk korytarzowych, przygotowawczych wymaga poszukiwania rozwiązań technicznych kombajnów i obudów  dostosowanych do wyzwań jakie stawia przed nimi technologia strugowa (duże przekroje wyrobisk, duże dobowe postępy kompleksów strugowych). Takim rozwiązaniem jest nowy kompleks przodkowy, który umożliwiać będzie równoległe wykonywanie niektórych czynności cyklu technologicznego, np. urabianie i kotwienie, co skróci cykl drążenia. Kompleks ten zakłada zabudowę w przodku odrzwi obudowy podporowej zapewniającej szybkie podparcie górotworu dzięki wykładce aktywnej z zastosowaniem pojemników wypełnianych spoiwem szybkowiążącym pod ciśnieniem, oraz kotwienie wzmacniające górotwór.

Intro IMF 2011

Efektywne, bezpieczne i niezawodne narzędzia umożliwiające sprostanie takim wyzwaniom niezawodna praca w każdych warunkach, uzyskiwanie znacznych postępów dobowych, możliwość dostosowania do zmieniających się warunków górniczo – geologicznych, to dzisiaj warunek funkcjonowania współczesnego górnictwa w globalnym przemyśle.

Ważnym elementem dalszych działań winno pozostawać szkolenie pracowników rozumiejących i stosujących ultranowoczesne rozwiązania techniczne.

Działanie to jest gwarantem wysokich wyników produkcyjnych.

Działania podjęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA i LW Bogdanka SA należy powitać z ogromnym zadowoleniem jako inicjatywa nacechowana troską o wyniki ekonomiczne korespondujące z aspektami społecznymi i środowiskowymi górnictwa. Mieści się to w formule społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez przedsiębiorstwa górnicze.

 

Jerzy Kicki, Artur Dyczko

IMF 2011